SIEI

El suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI) és una dotació extraordinària de professionals que suposa un recurs per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat al centre en els diferents cursos d’ESO.

Un dels objectius principals és fomentar l’autonomia personal i el desenvolupament d’habilitats socials d’aquests noies i noies. Per això, l’alumnat NEE participa del seu grup de referència, però en algunes hores és atès a l’espai SIEI, on es treballen, de manera individual o en petit grup, aspectes per afavorir el seu aprenentatge. Algunes hores, assisteixen a l’aula ordinària amb acompanyament.

Les professionals del SIEI coordinen el seguiment del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat amb els equips docents i els tutors i tutores dels grups de referència, i mantenen una comunicació continuada amb les famílies.