PLC

El Projecte Lingüístic de Centre és el document a partir del qual s’articula l’us i la metodologia de treball dels diferents idiomes que es treballen a l’institut. Som conscients que les llengües creixen i es desenvolupen en la mesura que s’interrelacionen i interactuen. A partir d’aquesta idea, i prenent com a base el català com a llengua vehicular, en l’Ins Manuel de Pedrolo es fa especial incidència en el tractament integral de les llengües per afavorir el coneixent dels mecanismes lingüístics que afavoriran el coneixents de les llengües que necessitarà el nostre alumnat al llarg de la seva vida 

Accés al document  ProjecteLingüísticCentre