Projectes

L’Institut Manuel de Pedrolo du a terme un seguit de projectes que tenen com a objectiu dotar el nostre alumnat d’eines que contribueixin al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

ACTIVITATS DE SOSTENIBILITAT

Des del centre es proposa la incorporació de criteris ambientals tant en el currículum com en la gestió interna, així com la participació en la millora ambiental de l’entorn en l’àmbit local. Així, doncs, la personalitat ecològica integral ha passat a ser un dels principals eixos vertebradors del nostre Projecte Educatiu.

 • Consolidació de la recollida selectiva de les escombraries del centre.
 • Reutilització de paper a les aules.
 • Reducció de l’ús de paper en la gestió del centre.
 • Manteniment del plafó verd d’informació ecològica.
 • Concurs de fotografia ambientalManteniment d’una secció de medi ambient a la revista de l’institut.
 • Programació de xerrades, tallers i visites de caire mediambiental.
 • Programació de treballs de síntesi i projectes de recerca de context ambiental.
 • Conscienciació de l’ús excessiu de paper d’alumini i plàstic.
 • Cura de les aules i instal·lacions del centre.
TUTORIA ENTRE IGUALS

El programa TEI (Tutoria entre iguals) és una estratègia educativa per a la convivència escolar, dissenyada com una mesura pràctica contra la violència i l’assetjament escolar, té un caràcter institucional i implica tota la comunitat educativa. És un recurs important en el procés de participació, conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes d’intervenció en la convivència del centre educatiu. Pot adaptar-se com una mesura contra la desmotivació i el fracàs, no únicament curricular, sinó també personal i social.

La tutoria entre iguals en l’Institut Manuel de Pedrolo està dissenyada com a mesura preventiva contra la violència, l’assetjament escolar a l’ensenyament de secundària però també dotar d’eines a l’alumnat per al creixement personal i social. Els alumnes de 3r d’ESO, després de rebre una formació específica, seran nomenats de forma voluntària tutors dels alumnes de 1r d’ESO.

Els objectius que ens marquem són: 

 • Facilitar el procés d’integració del nou alumnat (primer curs de secundària) al centre educatiu. A l’etapa de primària seria entre els alumnes de tercer i cinquè.
 • Tenir un referent (tutor/tutora), alumnes de segon cicle de secundària, per afavorir la integració i l’autoestima, i reduir els nivells d’inseguretat propis d’espais i organitzacions desconeguts.
 • Compensar el desequilibri de poder i de força, sempre presents a l’assetjament, entre agressor i víctima des d’una perspectiva preventiva i dissuasiva.
 • Cohesionar la comunitat educativa del centre, i integrar i desenvolupar la tolerància zero com un tret d’identitat.
PROJECTE D’INNOVACIÓ ORIENTACIÓ EDUCATIVA PER A L’APRENENTATGE COMPETENCIAL ORIENTADOR

Part de l’equip docent del centre ha realitzat durant els darrers tres cursos escolars una formació relacionada amb el model competencial orientador en el qual es concreten els principis, les funcions, les dinàmiques i les organitzacions d’un centre orientades al doble significat d’èxit de l’alumne, això és garantint l’assoliment de les competències bàsiques des de l’acompanyament personalitzat de l’alumne al llarg de l’escolarització.

Com a resultat, un equip impulsor format per professorat del centre,  ha elaborat un Pla d’acció d’orientació educativa que té com a objectiu redefinir i aprofitar els recursos existents per tal de vincular l’alumnat en el centre,  orientar-lo i acompanyar-lo. Concretament ens basarem en el següents àmbits:

 1. Millorar la participació/implicació dels delegats en la gestió del centre.
 2. Redissenyar el pla d’orientació acadèmica i professional de l’alumnat des de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat.
 3. Millorar el Pla d’acció tutorial incidint especialment en la coordinació entre tutors i equips docents, en la gestió de les reunions d’equip docent i de tutors per a que esdevinguin espai de treball comú i en les tutories individuals, valorant-les i dotant-les de contingut.
 4. Establir eines procedimentals comunes per tot el centre (document marc, rúbrica i avaluació) que permetin assolir algunes de les competències lingüístiques transversals, les competències socials i personals i les competències digitals.
 5. Impulsar propostes de treball per projectes transversals a tot el centre, aprofitant entre d’altres aspectes la celebració dels 50 anys de l’institut i la commemoració del centenari del naixement de Manuel de Pedrolo.
PROGRAMA SALUT I ESCOLA

L’educació per a la salut és un altre dels aspectes descrits com d’actuació prioritària en el Projecte Educatiu del Centre. Per aquest motiu ens vam plantejar la possibilitat de desplegar aquest eix transversal, sobretot a través del pla d’acció tutorial.

El propòsit d’aquest projecte és treballar l’esmentat eix gradualment i continuadament durant tota l’etapa de l’ESO i també al Batxillerat, per tal d’assolir els objectius d’hàbits, valors i actituds que han d’ésser propis dels nois i noies d’aquestes edats i etapes educatives. Les temàtiques bàsiques que s’incorporen  en aquest projecte són l’orientació afectivosexual, l’alimentació sana i equilibrada i la prevenció de drogodependències.

El programa es complementa amb la col·laboració mensual d’un tècnic del CAP de Tàrrega, que té unes hores de consulta oberta per a l’alumnat i fa xerrades en els diversos cursos de l’ESO.

PLA D’ACOLLIDA

1.1. PLA D’ACOLLIDA A L’ALUMNAT NOU AL CENTRE

El nostre Pla d’Acollida es concreta en dues accions:

 • Informació a les famílies, mitjançant una reunió general on s’informa del  PEC, PCC i normes de funcionament del centre i on es lliura la graella de tria de matèries optatives;
 • Informació a les famílies, mitjançant entrevistes a les famílies i alumnes de 1r d’ESO, prèviament concertades a partir d’un qüestionari elaborat pel centre durant la setmana abans de començar el curs.

1.2. PLA D’ACOLLIDA A L’ALUMNAT IMMIGRANT

L’arribada d’alumnes nouvinguts s’ha reduït de forma significativa els darrers anys. Per aquest motiu, ja no es considera tan cabdal programar un pla d’acollida que abraci actuacions en tot el centre. L’acollida a l’alumnat nouvingut se centra en dues actuacions:

  1. Entrevista de l’alumne i la família amb la tutora de l’aula d’acollida.
  2. Presentació formal al grup classe de l’alumne nouvingut i en l’àmbit de l’equip de professors.
  3. Si es considera necessari, preparar una entrevista de la família amb els serveis socials de l’EAP.
PROGRAMA D’INNOVACIÓ AVANCEM. TRACTAMENT INTEGRAL DE LES LLENGÜES (TIL)

Des dels Departament de Llengua castellana, catalana i llengües estrangeres es participa en el programa per al Tractament integral de les llengües (TIL), que té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi  el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. D’altra banda, fomenta un ensenyament de les llengües competencial, que parteixi del consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny de projectes d’aula en què participen diverses llengües.

El TIL treballa a tres nivells:  alumnat, professorat i centre. Els objectius específics per a l’alumnat són:

 • Millorar la competència comunicativa a través d’un ensenyament integrat de les llengües.
 • Desvetllar la consciència plurilingüe dels aprenents per promoure valors democràtics (tolerància, respecte a la diferència…).
 • Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals).
 • Adquirir estratègies d’intercomprensió i de transferència lingüística.
 • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes.
 • Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre).
PROGRAMA DE MEDIACIÓ ESCOLAR

Des del curs 2008/2009 el nostre centre participa en aquest programa, que té per objectiu la resolució de conflictes de forma pacífica, tot propiciant el diàleg entre les diferents parts enfrontades a través d’uns mediadors degudament formats. Cada any el centre forma aquells alumnes que, voluntàriament, volen col·laborar en el programa. Quan es detecta algun problema de convivència, els mateixos alumnes mediadors proposen una solució per al conflicte i citen els implicats a trobada. Allí, en presència dels mediadors, analitzen el conflicte i proposen un pacte que els dos alumnes implicats signen.

ACTIVITATS DE MILLORA DE LA LLENGUA ESTRANGERA

A) LLENGUA ANGLESA

Des que el curs 2009/2010 es va endegar el Pla Experimental de Llengües Estrangeres que tenia com a objectiu donar impuls a la competència comunicativa, a l’Institut Manuel de Pedrolo hem anant aplicant i millorant les metodologies que aposten per l’ús de l’anglès en tots els seus vessants (oral, escrit, audiovisual).

Per tal de dinamitzar les activitats en llengua anglesa es duen a terme les següents activitats:

 • Activitats de promoció i ús de l’anglès a tots els nivells com: teatre en anglès, conferències, projectes al voltant de les festivitats anuals de la cultura anglosaxona, participació en concursos, etc.
 • Oferta d’optatives de llengua anglesa.
 • Estada d’una setmana a un país de llengua anglesa per a l’alumnat de 4t d’ESO. Durant l’estada es combinen les classes d’anglès amb activitats turístiques i de lleure.

B) MATÈRIA OPTATIVA DE FRANCÈS

L’alumnat de l’institut té l’oportunitat de cursar una segona llengua estrangera, el francès, durant els 4 cursos de l’ESO i el Batxillerat. En aquests cursos es treballa, des del nivell inicial, les estructures bàsiques del francès, així com diferents aspectes de la cultura francòfona.

Un cop acabada l’etapa, l’alumnat té l’oportunitat d’obtenir un títol oficial que acredita coneixements en llengua francesa, DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) el nivell A2, B1 o B2. Des de l’assignatura també es promou la participació en diferents activitats de promoció i coneixement de la llengua.

Es programen activitats com sortides o intercanvis amb altres països de llengua francesa, adreçats a tot l’alumnat.

També es participa en els programes d’intercanvi Catalunya-Québec d’Éducation Internationale i Mobisudnord amb l’Académie de Montpellier.

PROGRAMA COOPERATIU DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Des de l’AMPA, amb el suport de la direcció del centre,  s’organitza la socialització dels llibres de text de l’ESO. El programa preveu el lloguer de la majoria de llibres de text, nous o reutilitzats.

En acabar el curs, l’alumnat lliura els llibres usats i l’AMPA reutilitza o compra, si és el cas, els llibres de l’any següent. El programa pretén que el cost dels llibres de text sigui més reduït, a la vegada que s’enllaça en els valors mediambientals que el centre promociona.

Globalment,  més del 90% de l’alumnat s’ha incorporat al programa cooperatiu.